Akými nehnuteľnosťami sa dá zabezpečiť hypotéka?

Zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť je častou podmienkou pre získanie hypotéky, úveru na bývanie alebo stavebného úveru. Niektoré nehnuteľnosti však požiadavkám banky nevyhovujú.

Slovenské vs. zahraničné nehnuteľnosti

Banky umožňujú zabezpečiť hypotéku len tými nehnuteľnosťami, ktoré sa nachádzajú na Slovensku a sú zapísané v katastri nehnuteľností. Slováci však vyhľadávajú nové bývanie nielen na území republiky, ale aj v pohraničných oblastiach susedných štátov, najmä v Rakúsku. Väčšina bánk však založiť zahraničnú nehnuteľnosť neumožňuje, ručiť treba domom alebo bytom postaveným na Slovensku.

Nehnuteľnosť tretej osoby

V niektorých prípadoch nie je možné založiť financovanú nehnuteľnosť. Vtedy môže byť ako predmet záložného práva použitá nehnuteľnosť vo vlastníctve tretej osoby. Najčastejším príkladom z praxe je, keď rodičia zakladajú vlastné nehnuteľnosti, aby umožnili svojim deťom získať hypotéku na nový dom či byt. Založený môže byť dokončený alebo rozostavaný dom, byt, stavebný pozemok alebo aj víkendová chata. Banky neakceptujú pozemok bez vybudovaných inžinierskych sietí. Založenie nehnuteľnosti tretej osoby je možné len so súhlasom majiteľa nehnuteľnosti a s podpísanou záložnou zmluvou.

Stanovenie ceny zakladanej nehnuteľnosti

Na založenú nehnuteľnosť sa nesmie vzťahovať viac ako jedno záložné právo, s výnimkou poskytnutia ďalšieho úveru tou istou bankou, založením v prospech Štátneho fondu bývania alebo stavebnej sporiteľne. Banka si každú nehnuteľnosť dôkladne ,,preklepne“. Cenu nehnuteľnosti zvažuje nielen v dobe žiadosti o úver, ale počas celej doby splácania. Veľmi sa pritom prihliada na lokalitu, pričom výhodnejšie sa javia nehnuteľnosti v trvalo osídlených lokalitách a v blízkosti veľkých miest. Nehnuteľnosti v menej atraktívnych lokalitách si banky kompenzujú úverom s LTV (Loan to value ratio = pomer výšky úveru k hodnote založenej nehnuteľnosti) od 40 do 65 %. Okrem lokality sa berie do úvahy aj celková plocha a počet izieb.

Znalecký posudok

Hodnotu nehnuteľnosti stanovuje znalecký posudok. Odzrkadľuje trhovú hodnotu, ktorá niekedy môže byť o 10 % nižšia v porovnaní s trhovou cenou. Znalec musí byť zapísaný v zozname znalcov Ministerstva spravodlivosti SR v odbore Stavebníctvo a v odvetví Odhad hodnoty nehnuteľností. Musí mať tiež pridelené evidenčné číslo. Hodnota nehnuteľnosti stavená znalcom sa následne ešte podrobí kontrole v banke. Väčšinou sa stáva, že cena nehnuteľnosti sa po internej kontrole ešte zníži (niekedy aj o 10 – 20 %). Znalecký posudok vás vyjde od 100 € do 200 € v závislosti od banky a typu hodnotenej nehnuteľnosti. Za zhodnotenie ceny bytov a pozemkov si spravidla banky aj znalci účtujú menej ako za zhodnotenie ceny rodinného domu.

Na ocenenie rodinného domu alebo chaty budete potrebovať:

  • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
  • Kópiu z katastrálnej mapy
  • Doklad o veku budovy (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie)
  • Projektovú dokumentáciu
  • Geometrický plán v prípade rozostavanej stavby

Na ocenenie bytu budete potrebovať:

  • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
  • Kópiu z katastrálnej mapy
  • Doklad o nadobudnutí bytu (kúpna zmluva, osvedčenie o dedičstve a pod.)
  • Pôdorys bytu
  • Doklad o veku (potvrdenie od správcu bytového domu)

Poistenie a vinkulácia poistného plnenia

Ďalšími podmienkami pri založení nehnuteľnosti sú uzatvorenie poistenia proti poškodeniu a zničeniu založenej nehnuteľnosti a vinkulácia poistného plnenia v prospech banky. Vinkulácia poistného plnenia v prospech banky znamená, že v prípade poistnej udalosti poisťovňa pošle peniaze na účet banky a nie na účet poistenca. Každá banka má vlastné pravidlá a stanovuje iné podmienky, za akých neskôr poskytne poistné peniaze na účet klienta.

Akými nehnuteľnosťami sa dá zabezpečiť hypotéka?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať