Centrálny register exekúcií je už prístupný širokej verejnosti

Chcete si overiť, či je na Vás vedená exekúcia alebo či je niekto z Vašej rodiny dlhoročným neplatičom? Zistite si potrebné informácie z verejného registra exekúcií. Nevedomie o exekúcii je častým problémom, prečo sa mnohí ľudia dostávajú do veľkých finančných problémov.

Čo je centrálny register exekúcií?

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Je dostupný na webovej adrese www.cre.sk. Podrobnosti a rozsah zapisovaných údajov upravuje zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok). Register sprístupňuje Slovenská komora exekútorov. Dajú sa z neho získať informácie o prebiehajúcich exekúciách a tiež umožňuje vydanie výpisu alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je.

Aké informácie sa dajú z registra získať?

V databáze sú dostupné údaje o:

  • fyzickej osobe (meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska)
  • fyzickej osobe – podnikateľovi (meno, priezvisko, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, právnická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.)
  • exekúcii (súd, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie, meno príslušného exekútora, príslušné dátumy k exekúcii i označenie vymáhaného nároku)

Register neobsahuje údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy a o rozhodnutiach ukončených súdnych sporov či nedoplatkov na poistení, ktoré nie sú podané u žiadneho súdneho exekútora.

Poplatky

V registri sa treba najprv zaregistrovať a po uhradení administratívneho poplatku môžete začať vyhľadávať informácie podľa priezviska, dátumu narodenia, obce, IČO, názvu spoločnosti alebo spisovej značky súdu. Po zaplatení zvolenej čiastky sa používateľovi navýši kredit. Cena jedného vyhľadávania a lustrácie je 2 €. Za vydanie výpisu z registra exekúcií alebo potvrdenia o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je, zaplatí žiadateľ administratívny poplatok 2,50 € za každú stranu. Potvrdenie z registra exekúcií je verejnou listinou, ktorá preukazuje stav evidovaný v registri exekúcií ku dňu jeho vydania a ktorá je použiteľná na právne úkony.

Ako rýchlo sa dlžník dostane z a do registra exekúcií?

Exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, je povinný do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia vykonať do registra zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii vymaže z registra exekúcií do 14 dní.

Centrálny register exekúcií je už prístupný širokej verejnosti
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať