Dlžník, spoludlžník a ručiteľ: Poznáte rozdiel?

Ešte predtým ako vstúpite do úverového vzťahu, dobre si premyslite nielen podmienky úveru, ale aj Vaše postavenie v úverovej zmluve. Aký je rozdiel medzi dlžníkom, spoludlžníkom a ručiteľom?

Dlžník

Dlžníkom sa stávate, ak ste s bankou alebo nebankovou spoločnosťou v tzv. priamom vzťahu. Znamená to, že podpisom zmluvy sa zaväzujete požičanú sumu vrátane úrokov vrátiť vo vopred dohodnutom čase a za vopred dohodnutých podmienok. Vo väčšine prípadov dlžník úver spláca v pravidelných mesačných splátkach, ktoré zahŕňajú splátku istiny (požičanú sumu), úroky a poplatky spojené s poskytnutím pôžičky.

Vzťah dlžníka a veriteľa spadá pod záväzkové právo. Dlžník musí veriteľovi splácať záväzok (úver) podľa dohodnutých podmienok a v prípade, ak niektorú z podmienok poruší, dostáva sa do omeškania. Omeškanie so splátkami mení záväzkovo-právny vzťah. Primárny záväzok sa zruší a vznikne sekundárny záväzkový vzťah, ktorým je zodpovednosť za omeškanie. Po určitej dobe po omeškaní pošle veriteľ dlžníkovi upomienku, ktorou ho upozorní, že ak nedôjde k uhradeniu splátky, bude sankcionovaný úrokmi z omeškania, zmluvnou pokutou a ďalšími sankčnými poplatkami. V prípade, ak dlžník nebude na upomienky reagovať, hrozí mu exekučné konanie, ktoré ho môže pripraviť o celý majetok.

Spoludlžník

Spoludlžník je osoba, ktorá vstupuje do zmluvného vzťahu s veriteľom spolu s dlžníkom. Spoludlžník má tie isté povinnosti voči veriteľovi a je rovnako zodpovedný za splatenie úveru ako hlavný dlžník. Spoludlžník je teda v skutočnosti druhým dlžníkom a banka alebo nebanková spoločnosti budú od neho požadovať splnenie záväzku bez rozdielu. Ak hlavný dlžník dlh splatí, úver spoludlžníka zaniká tiež. Medzi dlžníkom a spoludlžníkom by mala byť uzavretá dohoda, v ktorej je jasne uvedené, v akej výške sa kto podieľa na záväzku. V opačnom prípade je dlh medzi nich rozdelený rovnakým dielom.

Ručiteľ

Veľa ľudí považuje spoludlžníka a ručiteľa za tú istú osobu. Líšia sa však povinnosťami aj postavením v úverovej zmluve. Kým spoludlžník a dlžník sa rovnako podieľajú na splácaní úveru, ručiteľ je jedným zo spôsobov, ako zabezpečiť úver. Pri posudzovaní žiadosti o úver je platobná schopnosť ručiteľa podrobovaná rovnakému skúmaniu ako bonita hlavného dlžníka a spoludlžníka. Ak ručiteľ podpíše úverovú zmluvu, zaväzuje sa splácať úver v prípade, ak toho dlžník a spoludlžník nebudú schopní. Ak uvažujete, že pomôžete niekomu ako ručiteľ, dobre si to premyslite. V prípade nezodpovedného dlžníka budete musieť splácať peniaze, ktoré minul niekto iný.

Dlžník, spoludlžník a ručiteľ: Poznáte rozdiel?
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať