Novela exekučného poriadku prinesie revolučnú zmenu

Veritelia si v súčasnosti sami vyberajú exekútorov. Po novom však bude výber exekútora náhodný. Zmena sa dotkne aj veľkých pôžičkových spoločností, ktoré využívajú jediného, vlastným výberom zvoleného exekútora.

Náhodné prideľovanie na krajovom princípe

Systém náhodného prideľovania exekútorov má prispieť k transparentnému rozdeľovaniu exekučných konaní bez prepojenia na finančné skupiny, obchodníkov s pohľadávkami, nebankové spoločnosti či schránkové firmy. Prideľovanie exekútorov bude prebiehať na krajovom princípe. Napr. exekúciu v Bratislave nebude môcť vykonať exekútor z Banskej Bystrice, ale len exekútor z bratislavského kraja. Výnimka sa bude vzťahovať len na spájanie viacerých exekúcií dlžníka jednému exekútorovi. Prideľovanie bude prebiehať elektronicky rovnako ako prideľovanie notára alebo súdneho komisára v súdnych procesoch. Elektronický výber presadzuje Komora exekútorov, ktorá chce zabrániť tomu, aby boli exekútori nútení konať na hranici zákona vrátane „kupovania si práce“ od veriteľa, čo sa často deje v súčasnosti. Predpokladaná účinnosť nového Exekučného poriadku je 1. januára 2017.

Exekučný súd v Banskej Bystrici

Návrh na začatie exekúcie bude musieť veriteľ podať na exekučný súd, ktorým by malo byť špeciálne pracovisko spadajúce pod Okresný súd v Banskej Bystrici. Exekučný súd náhodným výberom poverí exekútora v územnom obvode daného kraja. Prípady sa budú exekútorom prideľovať rovnomerne s ohľadom na výšku a povahu vymáhaných nárokov. Komunikácia medzi súdom a exekútorom bude prebiehať len elektronicky.

Sociálne poisťovňa si bude dlhy vymáhať sama

Dlhy voči Sociálnej poisťovni už exekútori vymáhať nebudú. Sociálna poisťovňa ich bude po novom vymáhať exekučným príkazom na peňažné prostriedky vedené na účtoch alebo zrážkami zo mzdy a z iných príjmov. Sociálna poisťovňa teda bude musieť zamestnať ďalších pracovníkov, ktorí budú za tento proces zodpovední. Pre dlžníkov je to výhodné, pretože im odpadnú náklady na trovy exekúcie.

Opakovaný odklad exekúcie už nebude možný

Povinný odklad exekúcie na maximálne tri mesiace sa bude môcť použiť len jedenkrát a bude o ňom rozhodovať súdny exekútor namiesto súdu. Opakované návrhy na odklad exekúcie totiž spôsobujú prieťahy. Dlžníci sa vyhýbajú svojim povinnostiam a rozhodovanie súdu o návrhu na odklad trvá aj niekoľko mesiacov až rokov. Ak dlžník podáva opakované návrhy na odklad exekúcie, exekútor vykonáva len zabezpečovacie úkony a nemôže speňažiť majetok dlžníka. Očakáva sa, že sa tým celé konanie zrýchli.

Dostupnejší má byť aj osobný bankrot

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii by mala osobný bankrot urobiť dostupnejším pre bežných ľudí. Budú zavedené dve možnosti oddlženia, a to konkurz alebo splátkový kalendár. V konkurze dlžník odovzdá majetok na speňaženie a následne súd rozhodne o oddlžení. Pri splátkovom kalendári si dlžník ponechá časť majetku a v stanovenom období vypláca sumu, ktorú mu určí súd. Preddavok pri začatí konkurzu sa zníži zo 670 eur na približne 500 eur. Ľuďom v hmotnej núdzi pomôže s úhradou preddavku štát.

Novela exekučného poriadku prinesie revolučnú zmenu
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať