V roku 2017 bude osobný bankrot dostupnejší

Máte veľa dlhov a chceli by ste začať odznovu? Riešením môže byť osobný bankrot, ktorý bude od marca tohto roku dostupnejší.

Cesta z dlhovej pasce má byť jednoduchšia

Cieľom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii je podľa Ministerstva spravodlivosti zvýšiť dostupnosť oddlženia pre tých, ktorí sa ocitli v dlhovej pasci či už vlastným pričinením alebo z iných dôvodov. Dlžníkom má podľa Ministerky spravodlivosti Lucii Žitňanskej pomôcť zníženie nákladov na začatie konania o oddlžení. Dlžníci majú byť zároveň chránení aj pred úplnou stratou bývania.

Konkurz alebo splátkový kalendár

Dlžník bude mať po novom na výber z dvoch alternatív. Buď sa rozhodne pre konkurz alebo splátkový kalendár. Konkurz môžu využiť dlžníci, ktorí majú nejaký majetok. Ten sa odovzdá na speňaženie a následne súd rozhodne o oddlžení. V prípade splátkového kalendára si dlžník nechá časť majetku a v stanovenom období spláca sumu nariadenú súdom. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Naďalej však bude musieť splácať tzv. nedotknuteľné pohľadávky, kam patria napr. pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví alebo pohľadávky na výživné maloletého dieťaťa. Dlžník sa môže domáhať zbavenia dlhov iba raz za desať rokov.

Znížené náklady

Novelou zákona sa znižujú aj náklady na začatie konania o oddlžení. Preddavok na odmenu správcu sa znižuje z pôvodných 650 € na 500 €. Podmienkou osobného bankrotu nebude ani minimálny majetok na pokrytie nákladov konkurzného konania, ktorý podľa starých podmienok musel byť v minimálnej hodnote 1 650 €. Nemajetným dlžníkom s oddlžením pomôže štát. Preddavok na odmenu správcu mu bude môcť poskytnúť Centrum právnej pomoci. Peniaze bude dlžník postupne splácať 3 roky po oddlžení.

Podporné tímy odborníkov

Snahou Ministerstva spravodlivosti je efektívnejšie pomáhať tým, ktorí sa rozhodnú pre osobný bankrot. Pracoviská Centra právnej pomoci sa majú posilniť v lokalitách s predpokladaným najväčším záujmom o osobný bankrot. Záujemcom majú byť k dispozícii právnici a sociálni pracovníci, ktorí ľudí prevedú celým procesom bankrotu.

Ochrana pred stratou bývania

Novela zavádza aj tzv. nepostihnuteľnú hodnotu obydlia, ktorá má chrániť dlžníkov pred úplnou stratou bývania. Znamená to, že ak dlžník využije osobný bankrot, má právo na ponechanie si sumy, ktorá zodpovedá tzv. nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Ak obydlie dlžníka nedosiahne túto hodnotu, nebude sa predávať v konkurze. Ak ju naopak presiahne, dlžníkovi sa na bankový účet vyplatí časť z výťažku zo speňaženia obydlia. Z účtu bude môcť v nasledovných rokoch každý mesiac čerpať určitú sumu.

V roku 2017 bude osobný bankrot dostupnejší
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať