Ako sa vyhnúť dedeniu dlhov

Zistili ste, že zosnulá osoba Vám okrem majetku zanechala aj nesplatené úvery a ďalšie dlhy? Aké máte možnosti?

Nadobudnutie dedičstva

Nadobúdanie dedičstva upravuje Občiansky zákonník, v ktorom sa uvádza, že dediť možno na základe zákona alebo závetu zosnulého, prípadne v kombinácii týchto možností. Dedenie je proces, počas ktorého prechádza majetok a majetkové práva poručiteľa (zosnulého) na jeho dedičov. Ak je k dispozícii platný závet, postupuje sa podľa neho a pri prípadných problémoch sa vychádza zo zákona. Ak poručiteľ nemal dedičov, jeho majetok získa štát.

Právo odmietnuť dedičstvo

Ak dedič prijme dedičstvo, prijíma nielen majetok poručiteľa, ale aj jeho záväzky. Za poručiteľove dlhy zodpovedá do výšky hodnoty nadobudnutého dedičstva. Ak je dedičov viac, všetci zodpovedajú za náklady pohrebu a dlhy podľa výšky nadobudnutého dedičstva k pomeru celého dedičstva. Ak sú dlhy vyššie ako hodnota majetku, väčšina dedičov sa rozhodne pre odmietnutie dedičstva, ktoré je možné pri dedení zo závetu aj zo zákona. Dedič musí písomné vyhlásenie o odmietnutí dedičstva zaslať príslušnému súdu alebo to ústne vyhlásiť na súde. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva je neodvolateľné.

Dohoda s veriteľmi

Ak je výška dlhov poručiteľa vyššia ako celková hodnota dedičstva, okrem odmietnutia dedičstva sa dediči môžu rozhodnúť pre predĺženie dedičstva. S veriteľmi poručiteľa sa dohodnú, že im prenechajú celé dedičstvo poručiteľa na úhradu dlhov. Túto dohodu musí schváliť súd.

Právo neuznať dlhy

V prípade dlhov možno vysloviť námietky voči oprávnenosti jednotlivých požiadaviek veriteľov. Dedič má právo neuznať pohľadávku, ak je premlčaná alebo nie je dostatočne preukázaná oprávnenosť veriteľa. Takéto situácie sa už neriešia v dedičskom konaní, ale žalobou mimo dedičského konania a dediči majú túto možnosť do troch rokov od smrti poručiteľa.

Likvidácia dedičstva

Ak sa dediči na predĺžení dedičstva nedohodnú, ich povinnosť splatiť dlhy sa riadi ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku o likvidácii dedičstva. Ak nie je možné zaplatiť peňažný dlh celkom alebo sčasti peniazmi z dedičstva, môže štát použiť na úhradu aj veci, ktoré sú predmetom dedičstva a ktoré svojou hodnotou zodpovedajú výške dlhu.

Vydedenie dediča

Poručiteľ sa môže rozhodnúť pre vydedenie dediča, napr. ak je dedič v exekúcii a poručiteľ nechce ohroziť majetok pre ďalších dedičov. Ak chce poručiteľ vydediť potomka musí spísať listinu o vydedení, v ktorej určí dôvod vydedenia. Ak dôvod nebude určený, listina je neplatná.

Ako sa vyhnúť dedeniu dlhov
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať