Skutočnú cenu pôžičky prezradí RPMN

Nie vždy je pôžička s najnižšou úrokovou mierou tá najlacnejšia. Po spočítaní všetkých poplatkov sa môže dostať na úroveň pôžičiek od konkurencie, či ich dokonca prevýšiť. Preto je pri rozhodovaní najdôležitejšie sledovať ukazovateľ RPMN.

Čo je to RPMN?

Ročná percentuálna miera nákladov, v skratke RPMN, je najdôležitejším parametrom, ktorý treba brať do úvahy pri rozhodovaní o výbere pôžičky. Je definovaná v zákone č. 264/2006, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2001 o spotrebiteľských úveroch. Ide o úrokovú mieru zahŕňajúcu aj úrok z úrokov prepočítanú na jeden kalendárny rok, ktorá zohľadňuje nielen úroky, ktoré spotrebiteľ za pôžičku zaplatí, ale aj všetky poplatky súvisiace s úverom. Pod ostatnými súvisiacimi nákladmi sa rozumejú náklady na zisťovanie informácií, administratívu, prípravu dokumentov, záruky, poistenie úverov a podobne. Rovnako ako úrok, aj RPMN sa uvádza v percentách. RPMN musí byť uvedená v úverovej zmluve. Ak nie je, pôžička sa považuje za bezúročnú a bezodplatnú.

Poplatky zahrnuté v RPMN

Poplatky zahrnuté do výpočtu RPMN sa rozdeľujú na dve základné skupiny:

 • Jednorazové poplatky – spotrebiteľ ich platí iba raz, zvyčajne na začiatku úverového vzťahu (poplatky za poskytnutie, vybavenie a čerpanie úveru).
 • Pravidelné poplatky – spotrebiteľ ich platí pravidelne v mesačných intervaloch (poistenie úveru, vedenie úverového účtu).

Legislatíva nariaďuje do RPMN zahrnúť všetky poplatky, ktoré sa spájajú s pôžičkou okrem:

 • poplatkov za zmenu zmluvných podmienok na žiadosť klienta,
 • poplatkov za nedočerpanie poskytnutého úveru,
 • poplatkov za navýšenie úveru,
 • poplatkov za expresné spracovanie úveru,
 • poplatkov za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru,
 • poplatkov za nepovinné poistenie k úveru,
 • poplatkov a sankcií v prípade neplatenia úveru.

Porovnávanie pôžičiek

Základné pravidlo pri porovnávaní pôžičiek znie, že čím nižšie RPMN, tým je úver lacnejší a výhodnejší. Nedajte sa nahovoriť len na nízku úrokovú sadzbu, pretože aj pôžičky s nízkym úrokom Vás môžu vyjsť v konečnom dôsledku drahšie. Pri porovnávaní pôžičiek majte na pamäti, že treba porovnávať pôžičky s rovnakou výškou úveru a dobou splatnosti. V opačnom prípade porovnávanie stráca zmysel.

Maximálna výška odplaty

Maximálnu výšku odplaty veriteľa pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľovi tvoria:

 • úrok,
 • poplatky,
 • iné odplatné plnenie alebo iné náklady dohodnuté pri podpise spotrebiteľskej zmluvy a spojené s poskytnutím peňažných prostriedkov alebo vyžadované pri poskytnutí peňažných prostriedkov.

Odplata pri spotrebiteľských úveroch nesmie prevyšovať najvyššiu prípustnú mieru odplaty určenú nariadením vlády, a to dvojnásobok (pri lízingu s havarijným poistením je to 2,5-násobok) priemernej ročnej percentuálnej miery nákladov bánk a pobočiek zahraničných bánk pre jednotlivé typy novoposkytnutých spotrebiteľských úverov za kalendárny štvrťrok predchádzajúci uzavretiu spotrebiteľskej zmluvy. Odplata sa vyjadruje v percentách zo sumy zmluvne dohodnutých peňažných prostriedkov za rok. Pri spotrebiteľských pôžičkách so splatnosťou kratšou ako 3 mesiace alebo pri sumách, ktoré nepresiahnu 100 € je najvyššia prípustná miera odplaty 30 % ročne z požičaných peňažných prostriedkov.

Skutočnú cenu pôžičky prezradí RPMN
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať