Smrť ručiteľa a jej dôsledky na dedičov a dlžníka

V praxi sa stáva, že pozostalí až po smrti člena rodiny zistia, že nebohý na seba prevzal riziko ručenia, aby pomohol známemu získať úver. Čo robiť, ak po smrti príde dedičom oznámenie o vymáhaní pohľadávky, pretože dlžník prestal splácať?

Čo znamená byť ručiteľom?

Ručenie je spôsob zabezpečenia záväzku, teda úveru, kedy tretia osoba (ručiteľ) vyhlási, že veriteľovi (banke) splatí peňažný dlh, ak dlžník dlh neuhradí. Ide o právny vzťah, ktorý má tzv. akcesorickú povahu – záväzok ručiteľa voči veriteľovi je vedľajší popri hlavnom záväzku dlžníka voči veriteľovi. To znamená, že banka sa najprv musí domáhať splatenia úveru u dlžníka a až potom má právo domáhať sa jeho splatenia od ručiteľa. Vedľajší záväzok ručiteľa sa riadi rovnakými právnymi predpismi ako hlavný záväzok dlžníka. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, ručiteľ nesie zodpovednosť za záväzok dlžníka v plnej výške. Ručiteľ sa teda môže rozhodnúť, že sa zaručí iba za časť úveru v takej výške, ktorá je preňho prijateľná. Zánikom hlavného záväzku automaticky dochádza k zániku ručiteľského záväzku. Pokiaľ ručiteľ splatí banke dlh namiesto dlžníka, môže si nárokovať regresný nárok ručiteľa. To znamená, že na ručiteľa prechádzajú práva veriteľa, čiže má právo domáhať sa vrátenia peňazí od dlžníka všetkými dostupnými prostriedkami, vrátane súdnej cesty.

Smrť ručiteľa a jej dôsledky na dedičov

Ručiteľský záväzok sa mení na povinnosť zaplatiť dlh až vtedy, keď dlžník nesplní svoj peňažný záväzok (dostane sa do omeškania). Zároveň musí veriteľ dlžníka vyzvať na dodatočné zaplatenie dlhu a súčasne veriteľ vyzve ručiteľa na splatenie dlhu namiesto dlžníka. Do splnenia týchto podmienok nemá ručiteľský záväzok povahu peňažného dlhu, ale ide len o záväzok nepeňažnej povahy, a preto nie je predmetom dedičstva. Okamihom vzniku povinnosti ručiteľa splniť dlh, za ktorý sa zaručil v dôsledku zaviazania sa na plnenie, stáva sa dlh ručiteľa prevoditeľný. To znamená, že takýto dlh prechádza na právnych nástupcov, napr. dedičov, ktorí za neho budú zodpovedať do výšky nadobudnutého dedičstva.

Je možné, že v čase smrti dlžníka povinnosť splatiť dlh ešte neexistovala alebo veriteľ svoju pohľadávku do dedičstva neprihlásil. Samotné neprihlásenie pohľadávky veriteľom a jej neprerokovanie v dedičskom konaní však nespôsobuje jej zánik. Veriteľ teda môže od dediča vymáhať dlh ručiteľa, pokiaľ bol ručiteľ za svojho života vyzvaný na zaplatenie dlhu a pritom boli splnené ostatné podmienky vyplývajúce zo zákona.

Smrť ručiteľa a jej dôsledky na dlžníka

Podľa zákona dlžník nemá povinnosť v prípade smrti ručiteľa informovať veriteľa o jeho smrti. S opomenutím tejto informácie veriteľovi nie sú spojené žiadne sankcie. Napriek tomu sa vždy odporúča preštudovať úverovú zmluvu, či banka vyžaduje oznamovaciu povinnosť o smrti ručiteľa a aké sú dôsledky porušenia tejto povinnosti. Medzi najčastejšie zmluvné podmienky spojené so smrťou ručiteľa patrí povinnosť dlžníka doplniť zabezpečenie veriteľovej pohľadávky o ďalšieho spôsobilého ručiteľa, prípadne zriadiť záložné právo na majetok v prospech veriteľa. Ak k tomu v primeranej lehote nedôjde, banka má právo žiadať od dlžníka okamžité splatenie celého úveru.

Smrť ručiteľa a jej dôsledky na dedičov a dlžníka
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať