Trápia Vás dlhy? Riešením môže byť osobný bankrot

Osobný bankrot nie je najjednoduchšia a ani najlacnejšia cesta z dlhov. V niektorých prípadoch však môže byť dobrým riešením, ako navždy vyrovnať dlhy a začať nový život bez záväzkov.

Čo je to osobný bankrot?

Osobný bankrot je legálny spôsob, ako sa oslobodiť od všetkých dlhov. Je určený pre fyzické osoby, ktoré nepodnikajú a je vhodný najmä pre tých dlžníkov, ktorí nemajú veľmi vysoký osobný majetok a ich dlhy prevyšujú výšku ich osobného majetku. Osobný bankrot sa skladá z dvoch častí: konkurz a oddlženie. Na Slovensku je osobný bankrot uzákonený od roku 2006, ale využíva ho len mizivé percento dlžníkov. Naopak v USA, Nemecku alebo Veľkej Británii ide o bežný spôsob riešenia nesplatených dlhov. Slovákov odrádzajú príliš vysoké poplatky a stanovená minimálna hodnota majetku.

Kto môže vyhlásiť osobný bankrot?

Základnou podmienkou pre osobný bankrot je neschopnosť splácať finančné záväzky po dobu minimálne mesiac po splatnosti, pričom dlžník dlží viac ako dvom veriteľom minimálne dva rôzne záväzky. Môže ísť o rôzne druhy dlhov z úverov, faktúr, sociálneho alebo zdravotného poistenia a pod.

Podmienky osobného bankrotu

Osobný bankrot môže dlžník (úpadca) vyhlásiť, ak:

  • Jeho majetok podliehajúci konkurzu neprevyšuje 165 000 €
  • Obrat dosiahnutý v poslednom roku pred vyhlásením konkurzu neprevyšuje 333 000 €
  • Nedlží viac ako 50 veriteľom

Aká je cena osobného bankrotu?

Pred podaním návrhu na konkurz na príslušnom konkurznom súde musí dlžník zaplatiť preddavok 663,88 €, ktorý je určený na úhradu odmeny a výdavkov správcu. Konkurzný súd je okresný súd v sídle krajského súdu na základe trvalého bydliska dlžníka. Dlžník musí súdu preukázať majetok v hodnote minimálne 1 659,70 €, ktorý bude slúžiť na pokrytie nákladov konkurzného konania. V opačnom prípade bude konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku. Preukázateľnosť majetku prebieha v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 665/2005 Z. z. V zmysle tejto vyhlášky môže byť majetok preukázaný vo forme nehnuteľného a hnuteľného majetku, peňažnej hotovosti, cennými papiermi alebo aj peňažnými pohľadávkami.

Prvá časť: Konkurz

Konkurz je prvou časťou osobného bankrotu. Konkurzný súd najskôr určí správcu, ktorý bude komunikátorom medzi dlžníkom a veriteľmi. Počas konkurzu prebehne súpis majetku, ktorý správca rozpredá. Súd zároveň zastaví exekúcie a veriteľov čiastočne uspokojí peniazmi z predaja hnuteľného aj nehnuteľného majetku. Konkurz trvá spravidla 6 mesiacov, záleží však na komplikovanosti daného prípadu.

Druhá časť: Oddlženie

Po konkurze a rozpredaní majetku prechádza osobný bankrot do druhej fázy, ktorou je oddlženie. Dlžník požiada súd o oddlženie, čím začína plynúť trojročná skúšobná doba. Počas nej musí dlžník pracovať a splácať poplatky správcovi konkurznej podstaty. Raz ročne musí zložiť správcovi súdom určenú splátku vo výške maximálne 70 % čistého ročného príjmu za predošlý rok.

Ukončenie osobného bankrotu

Skúšobné obdobie sa skončí po troch rokoch alebo skôr, ak dlžník poruší svoje povinnosti. Ak dlžník neprejde trojročným skúšobným obdobím, nebude oslobodený od svojich dlhov. Ukončením skúšobnej doby s riadne splnenými podmienkami sa osobný bankrot skončí. Dlhy sú nevymožiteľné a dlžník môže začať nový život bez dlhov.

Trápia Vás dlhy? Riešením môže byť osobný bankrot
5 (100%) 1

toppozicka big

Overená pôžička na čokoľvek.Chcem si požičať